Pravna obvestila

OPIS STORITVE Povabi.si

Storitev Povabi.si uporabnikom omogoča brezplačno pošiljanje SMS sporočil preko interneta na mobilne številke naslovnikov, ki jih uporabniki izberejo po lastni presoji. Uporabnik se je pred uporabo storitve Povabi.si dolžan potrditi veljavno mobilno številko enega izmed slovenskih operaterjev oziroma ponudnikov mobilne telefonije. Povabi.si uporabniku na mobilno številko, ki jo navede, pošlje SMS sporočilo z aktivacijsko kodo. Po uspešni potrditvi GSM številke s katero uporabnik dokaže, da ima dostop do mobilne številke, lahko uporabnik brezplačno pošilja SMS sporočila na mobilne številke uporabnikov slovenskih operaterjev ter ponudnikov mobilne telefonije. V vsakem poslanem sporočilu je poleg sporočila uporabnika navedena mobilna številka Povabi.si spletnega servisa, navedba, da gre za storitev Povabi.si.

PONUDNIK STORITVE

Ponudnik in lastnik storitve Povabi.si je družba Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p., Pristavška cesta 50, 4290 Tržič, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, vložna št. 316-05-01166-2009, matična št. 3615707000, identifikacijska št. za DDV 91616859. (v nadaljevanju Roland Bukovnik).

Ponudnik poti za posredovanje sporočil je Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV SI98511734, matična številka 5014018000, (v nadaljevanju M:Vrata). Pot za posredovanje sporočil predstavlja Telekom Slovenije, d. d. M:Vrata.

CENA STORITVE

Storitev Povabi.si je za uporabnika brezplačna, kar pomeni, da niti Povabi.si niti M:Vrata ne bosta uporabniku in/ali prejemniku zaračunala nobenih stroškov zaradi uporabe storitve Povabi.si. Brezplačnost se ne nanaša na stroške dostopa do interneta in druge stroške, ki nastajajo uporabniku in/ali prejemniku tudi takrat, ko ne uporablja storitve Povabi.si.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Storitev Povabi.si je varovana s pravicami intelektualne lastnine.

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na storitvi Povabi.si, razen če ni v teh pogojih uporabe drugače določeno. Vsa vsebina storitve Povabi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti ime storitve, podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, Java in Flash izvorno kodo.

Imetnik registrirane znamke Povabi.si, v besedi in sliki, je Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. in uporabnik ne sme uporabljati znamke Povabi.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

S sprejemom pogojev uporabe pridobi uporabnik pravico do neizključne uporabe storitve Povabi.si za osebne, nekomercialne namene v skladu s temi pogoji uporabe, ki predstavljajo dvostranski dogovor med podjetjem Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. in uporabnikom. Uporabnik te pogoje uporabe potrdi in sprejme ob prvi prijavi v storitev Povabi.si, in sicer mora posebej ročno odkljukati, da se s pogoji uporabe strinja. V primeru, da pogojev uporabe izrecno ne sprejme, storitve Povabi.si ne more uporabljati.

Telekom Slovenije, d.d. je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine M:Vrata in pripadajočih rešitev, ki predstavljajo pot za posredovanje sporočil v okviru storitve Povabi.si.

Uporabnik z uporabo storitve Povabi.si ne na Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. ne na M:Vrata ne prenese nobene pravice do vsebin, ki jih pošilja preko storitve Povabi.si, razen pravice, ki so potrebne za izvedbo prenosa sporočila prejemniku.

UPORABNIKI STORITVE

Storitev Povabi.si je namenjena vsem, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

ENOTNA PRIJAVA Povabi.si

Za prijavo v sistem veljajo Pogoji uporabe Povabi.si prijave. Uporabnik storitve Povabi.si s prijavo v sistem potrdi strinjanje s pogoji uporabe Povabi.si prijave, ki so dostopni na spletni strani http://www.Povabi.si/pravna-obvestila.

PRAVILA UPORABE STORITVE

Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve Povabi.si zaveže, da bo:

Uporabnik jamči, da je imetnik pravice na mobilni številki, ki jo uporablja za registracijo v storitev Povabi.si.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

ODGOVORNOST UPORABNIKA

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči podjetju Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. kot ponudniku storitev, M:Vrata-ju kot ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Uporabnik je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesla, zato odgovarja za kakršno koli in vso uporabo njegovega gesla. V primeru suma kršitve ali dejanske kršitve v smislu nepooblaščene uporabe uporabniškega imena in gesla mora o tem nemudoma obvestiti Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p.

ODGOVORNOST Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p.

Storitev Povabi.si je za uporabnika brezplačna. Storitev Povabi.si je na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. si bo prizadeval zagotoviti, da bodo vsa sporočila, poslana preko storitve Povabi.si, dostavljena prejemniku v 2 urah, kolikor je čas veljavnosti posameznega sporočila. V primeru izklopljenega mobilnega aparata prejemnika, polnega predala za sporočila, nahajanja v območju brez signala ali tehničnih motenj sporočilo ne bo dostavljeno in bo po 72 urah zavrženo.

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitve Povabi.si. Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe storitve Povabi.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve Povabi.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve Povabi.si.

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve Povabi.si, če meni, da je to potrebno.

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. ne odgovarja za vsebino, ki jo pošiljajo uporabniki preko storitve in tudi ne odgovarja za izbiro prejemnikov sporočil, saj je vse to vsebina, ki jo vnesejo tretje osebe, nad katerimi Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. nima kontrole. Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. vsebine sporočil ne pregleduje, niti ni kakor koli drugače povezan z izbiro vsebine ali izbiro prejemnika, zato uporabnik prevzema izključno in celotno odgovornost za poslano vsebino in izbiro prejemnika sporočila.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

ODGOVORNOST M:Vrata

M:Vrata ni ponudnik storitve, zato v razmerju do uporabnikov, prejemnikov SMS sporočil in katerih koli tretjih oseb, ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli posledice izvajanja oziroma uporabe storitve vključujoč (vendar ne omejeno na) spam, nezaželena sporočila, zlorabe storitve ali katere koli druge nezaželene posledice. Odgovornost M:Vrata je omejena izključno na nudenje poti za posredovanje sporočil in tehnično izvedbo storitev posredovanja sporočil (to je SMS sporočil z geslom ter SMS sporočil, ki jih uporabniki pošiljajo naslovnikom).

M:Vrata si bo prizadeval zagotavljati čim bolj nemoteno komunikacijo med uporabnikom in prejemnikom, vendar ne zagotavlja popolne zanesljivosti in varnosti sistema za pošiljanje sporočil (posledica česar je lahko npr. tudi zamuda pri dostavi sporočil ali nedostava sporočil), s čimer se uporabnik strinja in se v zvezi s tem odpoveduje kakršnim koli zahtevkom.

M:Vrata v razmerju do uporabnikov, prejemnikov in katerih koli tretjih ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli posledice izvajanja oziroma uporabe storitve, vključujoč (vendar ne omejeno na) spam, nezaželena sporočila, zlorabe storitve ali katerekoli druge nezaželene posledice.

M:Vrata ne odgovarja za izgubo podatkov, ki jih uporabniki vnesejo oz. hranijo v okviru storitve, zato uporabniki oz. prejemniki sporočil iz tega naslova v razmerju do M:Vrata ne morejo imeti nobenih zahtevkov.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

NAVODILA ZA UPORABO STORITVE

Jasna in pregledna navodila za uporabo storitve Povabi.si, ki predstavljajo sestavni del teh pogojev uporabe, so dostopna na naslovu: povabi.si/pomoc.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. izključno z namenom zagotavljanja storitve Povabi.si zbira in obdeluje določene podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki podjetju Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve, M:Vrata kot ponudniku poti ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim slovenskim operaterjem mobilne telefonije.

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo uporabljal za komercialne namene (pošiljanje oglasnih sporočil?).

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. zbrane podatke lahko posreduje državnim organom, kadar ti tako zahtevajo in imajo za svojo zahtevo pravno podlago v zakonu.

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Ponudnik storitve Povabi.si je Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p., zato je Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. izključno pristojen za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja in vsebine storitve Povabi.si, razen če ni posebej drugače določeno. Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. je še posebej pristojen za reševanje reklamacij glede kvalitete, vsebine oz. organizacije storitve, vključujoč reklamacije glede spama, zlorabe storitve, nezaželenih sporočil in glede drugih za prejemnika nezaželenih posledic storitve Povabi.si.

V primeru vprašanj in reklamacij glede Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. se lahko uporabniki in tretje osebe obrnejo na Center za podporo uporabnikom Povabi.si, ki je dostopen na spletni strani povabi.si/kontakt. Uporabniki lahko nezaželena SMS sporočila prijavijo na elektronski naslov povabi.si/prijavi-zlorabo. Ostale reklamacije lahko uporabniki javijo na elektronski naslov qpeqpsbAQpwbcj/tj.

M:Vrata je ponudnik poti, po kateri se sporočila v okviru storitve Povabi.si dostavljajo prejemnikom. Kot ponudnik poti je M:Vrata pristojen za reševanje izključno tistih reklamacij, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo sporočil kot posledica (ne)delovanja poti za posredovanje sporočil. M:Vrata bo reklamacije reševal v skladu s svojimi reklamacijskimi postopki, in sicer v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS ter temi pogoji uporabe.

PREPOVED UPORABE STORITVE / IZKLOP UPORABNIKA ALI PREJEMNIKA

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji iz katerega koli razloga začasno ali trajno izklopi posameznega uporabnika in mu tako prepreči nadaljnjo uporabo storitve Povabi.si.

Kdor koli lahko pisno zahteva, da se mu prepreči prejemanje sporočil preko storitve Povabi.si, pri čemer mora dokazati, da je resnični lastnik mobilne številke, za katero zahteva izklop. Zahteva se pošlje na naslov Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. iz prejšnje točke teh pogojev uporabe.

SPREMEMBA PRAVIL UPORABE

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p. si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Net Kreacije, sodobne spletne rešitve, Roland Bukovnik s.p., Tržič, oktober 2014